Yoksa bir meselede bir tek gurup bulunuyorsa, sayı ile paylar arasında mukayese yapılacak; şayet aralarında tebayün varsa sayı, meselenin aslına çarpılacaktır.

rübü

-------------------------------------11

kardeş kardeş karı

Karının hissesi dörtte birdir, kalan ise üç hissedir, üç de ikiye bölünmüyor. Üç ile iki arasında tebayün vardır. Varislerin sayısı olan iki, meselenin aslı olan dörde çarpılır; mesele sekiz olur. Zevceye iki ve her kardeşe üçer hisse verilir.

Şayet sayı ile paylar arasında tevafuk varsa sayının vufku, meselenin aslına çarpılır.

Asabe ............................. sülüs

-----------------------------------------------------------

Amca amca amca amca anne 3x2=6

1 1 1 1 1

Anne için bir pay, kalan da iki paydır. Paylar ile amcaların sayıları arasında nısıf ile müvafakat vardır. İki üçe çarpılır; Mesele altı olur. Anneye iki, her bir amca için birer hisse verilir.

Payları bölünmeyen meselede iki gurup bulunuyorsa, önce her gurup ayrı ayrı ele alınır; ve gurup ile payları arasındaki münasebet tesbit edilir. Aralarında tevafuk varsa vıfka indirilir, yoksa terk edilir. Sonra paylar arasında temasül varsa iki sayıdan birisi meselenin aslına çarpılır, yoksa tevafuk varsa onların vıfkından birisi diğerine çarpılır. Sonra elde edilen şey, meselenin aslına çarpılır. Tebayün varsa biri diğerine çarpılır. Sonra elde edilen miktar meselenin aslına çarpılır.

Meselede iki gurup bulunuyorsa, Adedi Rüusun sayıları