nısıf südüs

--------------------------------------

kız anne 6

3 1 4 reddiye

Koca veya karı varsa onun payını verdikten sonra kalan asıldır. Bu takdirde tam çıkarsa ne ala. Aşağıdaki misalde bunu görmekteyiz:

koca kız kız kız 6

-------------------------------------------

1 1 1 1 4 reddiye

Görüldüğü gibi koca payını aldıktan sonra üç kalır. Kızların sayısı da üçtür. Yoksa kesirli çıkarsa kendilerine red olunacak olanların meselesi, Adedi Rüustan itibar olunacak, Adedi Rüus ile kendilerine red olunmayacak olanların mahreci arasında tevafuk varsa Vufku, yoksa tümü mahraca çarpılacaktır. Meselâ bir kadın vefat edip bir koca ile altı kız bırakırsa mesele şöyle olacaktır:

Koca'ya dörtte biri verilecek, kalan üç hisse de kendilerine red olunacak, olanların da sayıları altıdır. Altı ile üç arasında sülüste müvafakat vardır. Altının vüfku olan iki, kendilerine red olunmayacak kocanın meselesi olan dörde çarpılacak ve her bir kız için birer hisse, koca için de iki hisse verilecektir.

MESELELERİN TASHİHİ

Meselenin mahreci bilinir ve mirasta varislerin paylarına göre bölünse ne ala; Şu misale bak:

asabe rübü

---------------------------------------------

kardeş kardeş kardeş karı 4

1 1 1 1