şu kadar buğday üzerine selem verdim." ve müslemü ileyhin "kabul ettim" demesidir.

2 - Alıcı ve satıcıdır. Bunların şartları mükellef ve muhtar - kendi rızası ile olmak - ve üzerine haciz konulmamış olmak.

3 - Sermayedir. Bunun şartlarını şöyle sıralayabiliriz;

a - Kendisinden istifade edilecek bir şey olmak.

b - Temiz olmak.

c - Onda tasarruf etme yetkisine sahip olmak.

d - Teslim edilebilecek bir durumda olmak.

e - Akit anında hazır olmazsa miktarının bilinmesi.

f - Akit meclisinde teslim edilmesi. Şayet teslimden önce alıcı ile satıcı biribirinden ayrılırlarsa akit bâtıl olur.

4 - Müslemüfih. Bunun da şartları vardır:

1) Hazır olmaması,

2) Akit yapılan mahalde müslemüfihin teslim edilmesi, (Taşıması masraflı olmazsa),

3) Taşıması masraflı olursa, üzerine akit yapılan şeyin teslim edileceği yerin beyan edilmesi,

Üzerine para verilen şey, peşin de olabilir vadeli de olabilir. Vadeli olursa hem alıcı hem satıcı tarafından zamanının bilinmesi lazımdır.

4) Selem'in vadesi geldiği zaman satıcının onu teslim edecek bir kudrette olması, meselâ; bir kimse hurma bulamıyacağını bildiği halde onun üzerine selem akdini icra ederse, yapılan akit fâsittir. Ancak normal olarak mevsiminde bulunan bir şey üzerine SELEM akdi yapılır.

Bir kimse buğday gibi her yerde bulunan bir şey üzerine para verir, fakat vadesi geldiği zaman, kuraklık geldiğinden hiçbir yerde buğday bulamazsa, isterse akdini fesh edip parasını geri alır, isterse bulununcaya kadar bekler.

5) Müslemü fihin ölçü veya tartı ile veya sayıyla miktarının bilinmesi,