Bazı alimlerin dediklerine göre yaşlı olan bir kimse genç bir kadına denk değildir. İmam-ı Gazali ile İmam-ı Harameyn diyorlar ki: "Zalim ve müteğallibe olan kimselere mensup olmak bir değer ifade etmez."

MEHİR

Mehir, nikâh'ı akdetmek neticesinde koca tarafından zevceye verilmesi lazım olan maldan ibarettir.

Mehir meselesi çok mühimdir. Kur'an-ı Kerim ile Sünnet-i Seniye üzerinde önemle durmaktadır. Bununla beraber bugün müslümanlar nikahı akd ederken ondan söz ediyorsa da, kimse ona gerektiği kadar ehemmiyet vermemektedir. Hatta evlenen bir çok kimse mehirin adını bile duymamışlardır. Dolayısıyla böyle bir haktan haberleri yoktur. Bunun için kadınlara bu hakları tanıtılmalı ve mehrin ne demek olduğu belirtilmelidir. Peygamber (S.V.) bir hadiste şöyle buyurmaktadır: "Bir kimse az olsun, çok olsun mehir üzerine bir kadınla evlenir ve hakkını ödemek niyetinde olmayıp onu aldatır ve ödemeden ölürse kıyamet günü zani olarak Allah'a mülaki olur." (Taberani)

Tarafeyn, aralarında mehir olarak bir miktar üzerine anlaşma yapıp kararlaştırdıktan sonra nikahı akd ederken cemaat huzurunda daha fazla göstermeleri halinde Şafii mezhebine göre üzerine akit yapılan şey muteberdir.

Baliğe ve akîle olan bir kadın velisine: "Onbin üzerine nikahımızı akd et" dediği halde veli, beş bin üzerine akd ederse nikah mehri misil ile mün'akit olmuş olur.

MEHRİ MİSİL NE DEMEKTİR

Kız kardeş, kardeşinin kızı ve amcası kızı gibi, emsal için verilen mehir demektir. Bu hususta yaş, görüş, bekaret ve benzeri şeyler mehrimisil için nazarı itibare alınır. Bunun için bir dul kadın kardeşi de olsa bakire için ölçü olamaz.


Yükleniyor...