"Kıyametin kopacağına dair-" o sözün, üzerine vukuu yaklaştığı zaman, yerden bir "Dabbe çıkarırız da, insanların âyetlerimize yakînen iman etmemiş olduklarını kendilerine söyler." (En-Neml: 82)

3- Mehdi ile Deccal'ın zuhurları. Kıyamete yakın bir zamanda Mehdi diye anılan müslüman bir kumandan çıkacak ve müslümanların imanlarını tazeleyip, yeryüzünde yaygın bir halde bulunan zulüm ve tecavüzleri kaldırıp, yerine hak ve adâleti yerleştirecektir.

Bir çok hadis ve akide kitaplarında açıkça ifade edildiği gibi, Mehdi'nin çıkışını müteakib, Deccal diye anılan, yahudi bir kumandan çıkar, kumandası altında yetmiş bin muharib ile İslâmî faaliyeti durdurmak için harekete geçer ve bunun neticesinde müslümanlarla çarpışır, önce her ne kadar galip gelirse de, neticede mağlup olacaktır.

Hazreti Mehdi ile Deccal hakkında varid olan hadiseler, birbiriyle çelişmiş gibi görünüyorlarsa da bir çok Mehdi ve Deccallar bulunup, bu hadisler o ayrı ayrı şahıslar hakkında varid olduğundan, aralarında çelişme yoktur.

4- Hz. İsa'nın gökten nüzûlü: Şu anda Gökte melekler gibi yaşayan Hz. İsa (A.S.) Allah'ın emriyle göğe çıktığı gibi, kıyamete yakın bir zamanda yine Allah'ın emriyle yer yüzüne inecek ve İslâm adâletini tatbik edecektir. İmanı zaif olan kimse bunu mümkün görmeyebilir. Fakat Allah'ın kudretine isnad ettikten sonra gayet kolaydır.

KABİR SUAL'İ

İnsan, ruh ile cesetten mürekkeb bir mahlûktur. Yürüyen, oturup kalkan cesed ise, düşünen, bilen, seven ve buğz eden de ruhdur. Bunun için ölüm neticesinde cesedden ayrılan ruhun, şuuru ve idrâki yerindedir. Hz. Aişe (R.A.) Hz. Ömer'in defninden sonra, Resûlüllah'ın ve Ebubekir'in mezarları yanında iken başını örttü ve dedi ki:

"Burada medfun olanlar babam ile kocamdı. Ömer ise yabancıdır." İşte buna binaen Ehli Sünnet İttifak etmişler

Yükleniyor...