HEDY'İN ŞARTLARI

Hedy'in şartları:

1 - Devenin en az beş, sığır ve keçinin iki sene, koyunun bir sene veya süt dişlerini atmak şartıyla altı ayı tamamlaması.

Bu kısımda tertib ve şeriatin beyan ettiği miktara bağlı kalmak lâzımdır. Tertibin manası, kurban kesmenin icab etmesidir. Gücü yetmezse hacda üç, memlekette yedi olmak üzere, on gün oruç tutmaktır.

2 - Tereffühden dolayı vacib olan kurbandır ki; bunun da yedi ferdi vardır. Traş olmak, tırnak kesmek, elbise giymek, koku sürmek, yağlanmak, birinci tahallülden sonra vaki olan cinsi mukarenet, karı kocanın vûcutlarını birbirine sürtünüp, ihtikak olunmasıdır. Bunlardan birisini yapan kimse üç şeyden birisini yapmakla muhayyerdir: Ya bir davar kurban olarak keser veya üç gün oruç tutar veya üç sa'ı altı fakire tasadduk eder. Her sa' dört avuçtur.

Bu hususda ister özür sahibi olsun ister özür sahibi olmasın.

3 - Haccı veya Umreyi ifsad eden cinsi mukarenetten dolayı lazım gelen kurbanda tertibe riayet etmek lazımdır. Deveyi kurban olarak keser. Şayet bulamazsa veya parası olmazsa bir sığır, onu da bulamazsa yedi koyun veya yedi keçi, bunu da bulamazsa kıymetini takdir ederek onunla yiyecek alıp Harem fakirlerine dağıtır. Şayet parası olmazsa, kaç avuç buğday veya arpa veya hurma tuttuğunu hesaplar ve her avuç için bir gün oruç tutar.

4 - Av'ı öldürmekten dolayı vacib olan kurbandır. Av'ı öldüren üç şeyden birisini yapmakta muhayyerdir.

a - Deve, sığır ve davardan öldürülen avın benzeri varsa bir benzerini keser.

b - Veya onun değeriyle yiyecek alıp fakirlere dağıtır.

c - Veya her avuç yerine bir gün oruç tutar.


Yükleniyor...