Mikâil, rüzgâr, bulut, yağmur ve bitki gibi şeylerle görevli bulunan meleklerin başındadır.

İsrâfil, kıyamet gününün vücuda gelmesi ve ölülerin dirilmeleri için görevlendirilmiş olan meleklerin başıdır.

Azrâil ve Melekülmevt, canlı mahlûkların ruhlarını almakla görevli meleklerin başıdır. Ruhları kabzeden yalnız Azrâil olmayıp onun maiyetinde sayılarını bilmediğimiz bir çok melek vardır. Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Sonunda, sizden birinize ölüm geldiği vakit, gönderdiğimiz melekler onun ruhunu alırlar. Görevlerinde noksanlık etmezler." (El-En'am: 61)C - KİTAPLARA İMAN

Cenab-ı Allah yer yüzünde halife olarak seçtiği ve mükellef olarak addettiği insanı, başı boş bırakmamış, dünya ve ahirette mes'ud olabilmesi için nasıl hareket edeceğini, nasıl davranacağını göstermiş, emir ve nehiylerini Cebrail vasıtasiyle insanların en ileri gelenleri olan peygamberlere tebliğ etmiştir.

Bu emir ve nehiyleri bazen sahifeler halinde göndermiştir. Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine bildirilmedi mi? Ve İbrahim için de aynı şey ifa edilmedi mi? Musa'ya olsun, İbrahim'e olsun verilen haber şuydu ki: Hiçbir günahkâr diğerlerinin günah yükünü çekemez. İnsan için kendi çalıştığından başka bir şeyle karşılık görmek yoktur. Çalıştığı -insanın elde ettiği semereler -ileride- kıyamet gününde -görülecektir. Sonra buna en kâmil mükâfat verilecektir. Şüphesiz en son dönüş ancak Rabbinedir." (Necm: 36-42).

Bazı rivayetlere göre, 10 sahife Hz. Adem'e 50 sahife Hz. Adem'in oğlu Şit (A.S.)'e 30 sahife Hz. İdris (A.S.)'e 10 sahife de Hz. İbrahim (A.S.)'e verilmiştir.


Yükleniyor...