5 - Mehir vermekten aciz kalma işini mahkemeye intikal ettirmek. Binaenaleyh kadın veya veli, tek başına kocanın mehir vermekten aciz olması, kesinlik kazansa bile fesih hakkını kullanamaz.

Bir kadının nikâhı akd edilirse, cinsi mukarenet olmadan evvel bir ayıp ile nikâh fesh edilir veya kadın mürted olursa mehirden hiçbir şeye müstahak değildir. Fakat talâk vaki olur veya koca mürted olursa mehrülmislin yarısı vacip olur.NİKÂHI FESH ETMEK

Birbiriyle evlenenlerden birisinde delilik veya cüzzamlık gibi bulaşıcı bir hastalık görülse öteki için muhayyerlik hakkı vardır. İsterse nikahı fesh eder. Hatta evlendikten sonra birisinde böyle bir hastalık meydana gelirse diğeri yine muhayyerdir. Yalnız duhuldan sonra ünnet - erkeklik gücünün olmaması - meydane gelirse kadının muhayyerliği yoktur. Muhayyerlik meselesi fevridir. Yani hastalığının bulunduğunu öğrendiği gibi durumu mahkemeye intikal ettirecektir. Zamanında işi mahkemeye intikal ettirmezse muhayyerlik hakkını kaybeder.

Ünnet meselesini mutlaka mahkemeye götürmek gerekir. Yani erkeğin aczi anlaşılınca kadın hakime baş vuracaktır. Ünnet ya zevcin ikrarıyla veya ikrarına şahitlik yapan şahitlerle, yada zevc'in yeminden imtina etmesi halinde kadının yeminiyle sabit olur. Sabit olduktan sonra hakim aciz olan kimseye bir senelik bir müddet tanıyacaktır, bu müddet içerisinde durumu düzelirse ne ala, düzelmezse kadın yeniden işi hakime intikal ettirecektir. Sonra nikahı feshedecektir.


Yükleniyor...