Yukarda sıraladığımız haccın beş vacibi haccın esas vacipleridir. Bunlardan başka haccın bazı vacipleri daha vardır ki onlar, bir farza veya vacibe tabî olduklarından, müstakil olarak onları zikretmedik.HACCIN SÜNNETLERİ

Haccın aslî sünnetleri beştir:

1 - Tavafül-Kudum'u yapmak. Tavafül-Kudum, Mekke haricinden gelen kimse için sünnettir. Yalnız üç kişi Mekke dışından gelseler de onlar için tavafül-kudum sünnet değildir.

a) Mikat dahilinde olan kimse. Çünkü tavafül-kudum, Mekkeye geliş münasebetiyle teşrî edilmiştir. Mikat mahallinde olan kimsenin gelişi olmadığı için sünnet değildir.

b) Haccı temettû'a niyet eden veya yalnız Umre menasikini yapan kimse. Binaenaleyh, tavafül-Kudum, haccı ifrad veya haccı kıran yapan kimselere mahsustur.

c) Arafat'a re'sen giden kimse.

Tavafül-Kudum, diğer tavaflar gibidir. Yalnız, Remil ile idtiba'ı yoktur. ancak onun akabinde sa'y yapılırsa hem Remil hem de idtiba'ı vardır.

2 - Emir veya onun vekilinin hutbe okuması. Hutbe dört yerde sünnettir. Birinci hutbe, Zilhiccenin yedinci günü terviye (zilhiccenin sekizinci günü) gününden bir gün evvel olur. Bu hutbede, haccın menasiki telkin edilir. İkinci hutbe, Arefe günü zevalden sonra öğle namazı kılınmadan evvel iki hutbe okunur. Hutbede Arafat, Mina ve Müzdelifedeki vazifeler öğretilir. Üçüncü hutbe, Zilhiccenin onbirinci günü Minada bir hutbe olarak okunur. Dördüncü hutbe de, Zilhiccenin on ikinci günü okunur. Hutbede Zilhiccenin onüçüncü günü taşlarını attıktan sonra Mekkeye gidilebileceği ve ondan sonraki günün taşlarının sakıt olacağı beyan edilir.

3 - Arefe günü gecesini Minada geceleyip beş vakit namaz kılmak. Yani Zilhiccenin sekizinci gününün öğle, ikindi,


Yükleniyor...