ايكنجى مقصد

(قيامت و موتِ دنيا و حياتِ آخرت حقّنده‌در.)

شو مقصدڭ درت أساسى و بر مقدّمهِٔ تمثيليه‌سى واردر.

مقدّمه

ناصلكه بر سراى ويا بر شهر حقّنده برى دعوا ايتسه: "شو سراى ويا شهر، تخريب ايديلوب يڭيدن محكم بر صورتده بنا و تعمير ايديله‌جكدر." ألبته، اونڭ دعواسنه قارشى آلتى سؤال ترتّب ايدر:

برنجيسى:

نه ايچون تخريب ايديله‌جك؟ سبب و مقتضى وار ميدر؟

أگر "أوت وار" دييه إثبات ايتدى، ايكنجيسى شويله بر سؤال گلير كه: "بونى تخريب ايدوب، تعمير ايده‌جك اوسته مقتدر ميدر؟ ياپابيلير مى؟

أگر "أوت ياپابيلير" دييه إثبات ايتدى، اوچنجيسى شويله بر سؤال گلير كه: "تخريبى ممكن ميدر؟ هم، صوڭره تخريب ايديله‌جك ميدر؟"

أگر "أوت" دييه إمكانِ تخريبى، هم وقوعنى إثبات ايتسه· ايكى سؤال داها اوڭا وارد اولور كه: "عجبا شو عجيب سراى ويا شهرڭ يڭيدن تعميرى ممكن ميدر؟ ممكن اولسه، عجبا تعمير ايديله‌جك ميدر؟"

أگر "أوت" دييه بونلرى ده إثبات ايتسه· او وقت بو مسئله‌نڭ هيچ بر جهتده هيچ بر كوشه‌سنده بر دليك، بر منفذ قالماز كه، شك و شبهه و وسوسه گيره‌بيلسين.