الحاصل: دنياده بوندن داها طوغرى بر خبر، داها صاغلام بر دعوا، داها ظاهر بر حقيقت اولاماز. ديمك، شبهه‌سز دنيا بر مزرعه‌در. محشر ايسه بر بيدردر، خارماندر. جنّت، جهنّم ايسه برر مخزندر.

اوننجى حقيقت: بابِ حكمت، عنايت، رحمت، عدالتدر.

إسمِ حكيم، كريم، عادل، رحيمڭ جلوه‌سيدر.

هيچ ممكن ميدر كه: شو بقاسز مسافرخانهِٔ دنياده و شو دوامسز ميدانِ إمتحانده و شو ثباتسز تشهيرگاهِ أرضده بو درجه باهر بر حكمت، بو درجه ظاهر بر عنايت و بو درجه قاهر بر عدالت و بو درجه واسع بر مرحمتڭ آثارينى گوسترن مالك الملكِ ذو الجلالڭ دائرهِٔ مملكتنده و عالمِ ملك و ملكوتنده دائمى مسكنلر، أبدى ساكنلر، باقى مقاملر، مقيم مخلوقلر بولونمايوب شو گورونن حكمت، عنايت، عدالت، مرحمتڭ حقيقتلرى هيچه اينسين؟.. هم هيچ قابل ميدر كه او ذاتِ حكيم، شو إنسانى بتون مخلوقات ايچنده كندينه كلّى مخاطب و جامع بر آيينه ياپوب بتون خزائنِ رحمتنڭ مشتملاتنى اوڭا طاتديرسين، هم طارتديرسين، هم طانيتديرسين، كندينى بتون أسماسيله اوڭا بيلديرسين، اونى سوسين و سَوْديرسين.. صوڭره او بيچاره إنسانى او أبدى مملكتنه گوندرمسين؟ او دائمى سعادتگاهه دعوت ايدوب مسعود ايتمه‌سين؟