Takdim

Her insanın bir gayesi bir hedefi olması gerekir. Bu gayesini gerçekleştirebilmesi ve hedeflerine istikametli şekilde ulaşabilmesi, davranışlarını kontrol altında tutmasına, hedeflerine sürekli odaklanmasına bağlıdır.

Bir insan deha sahibi olsa veya çok güçlü bir kişi olsa bile, tek başına yapabileceği sınırlı işler olduğu bilinciyle, büyük işler ve hizmetler yapmaya aday olanlar, aynı gaye ve faaliyet içinde olanlarla müşterek hareket etme zaruretini benimsemelidirler. Davranışları bu anlayışa uygun olmalıdır. İnsanlar bu müşterek hareketlerde ve büyük gayeye yönelik çalışmalarda hem teşvikle, hem doğru mantık kurgusuna, hem de arkadaşlarına yardımcı ve gayret verici olmada rehberlere ihtiyaç duyarlar.

İşte bu rehberlerden biri de ömrünü Nur hizmetine adamış Zübeyir Gündüzalp’tir. O bu davada gerçek bir istikamet örneğidir. Onun engin hayat ve hizmet tecrübelerini ihtiva eden elinizdeki kitapçık bir prensipler manzumesidir. Daima istifade edilmesi gereken, kendi küçük fakat tesiri büyük olan bu eser son derece dikkatle okunmalı ve tefekkür edilmelidir. Okunan prensiplerin hayata geçirilmesi için özel gayret ve himmet gösterilmelidir. Mutlaka belli süreler içinde -ayda bir defa- okunup düşüncemizi, ufkumuzu, gayretimizi, ihlasımızı, kardeşliğimizi, arkadaşlığımızı sorgulamak, manevi hayatımıza pek büyük faydalar sağlayacaktır.

Zübeyir Ağabey genişçe anlatılabilecek hususları, çok komprime, vecize ifadelerle dile getirmiştir. O ideal bir Nur talebesi vasıflarını kazanmanın istikametli göstericisi olmuştur. Çok derin, çok muhtevalı, çok veciz olan ifadelerin her bir kelimesinin ve cümlesinin üzerinde durarak; nefislerimize kabul ettirerek, gerektiği zaman da arkadaşlarımızla mütalaa ederek müşterek, fikir ve hizmet aksiyonu kazanmalıyız.

Bu düşünceler içerisinde yayınladığımız Muhterem Zübeyir Gündüzalp’in notlarından oluşan birinci kitabımız büyük bir alaka gördü. Genç kardeşlerimizin ciddi istifadelerine medar oldu. Bu istifade ve ilgiler nedeniyle “Bir Dava Adamı’nın Notları”nın ikincisi olarak elinizdeki kitap derlenmiştir. İçindeki tavsiye ve prensiplerin hayata geçirilmesinde genç kardeşlerimizin cehd ve gayret içinde olacağını umuyoruz.

Gayret bizden, yardım Allah’tan