دردنجى مسئله

ينه گنجلك رهبرنده ايضاحى وار. بر زمان بڭا خدمت ايدن قارداشلرم طرفندن سؤال ايديلدى كه: "كُرهِٔ أرضى هرج و مرجه گتيرن و إسلام مقدّراتيله علاقه‌دار اولان بو دهشتلى حربِ عموميدن أللى گوندر (شيمدى يدى سنه‌دن گچدى عين حال)

&﴿ (٭): پارانتز ايچنده‌كى نوط، ٦٤٩١ سنه‌سنه عائددر.﴾|@

هيچ صورمييورسڭ و مراق ايتمييورسڭ. حالبوكه بر قسم متديّن و عالم إنسانلر، جماعتى و جامعى بيراقوب راديو ديڭله‌مگه قوشويورلر. عجبا بوندن داها بيوك بر حادثه مى وار؟ ويا اونڭله مشغول اولمانڭ ضررى مى وار؟" ديديلر. جوابًا ديدم كه:

عمر سرمايه‌سى پك آزدر. لزوملى ايشلر پك چوقدر. بربرى ايچنده متداخل دائره‌لر گبى، هر إنسانڭ قلب و معده دائره‌سندن و جسد و خانه دائره‌سندن، محلّه و شهر دائره‌سندن و وطن و مملكت دائره‌سندن و كُرهِٔ أرض و نوعِ بشر دائره‌سندن طوت.. تا ذىحيات و دنيا دائره‌سنه قدر، بربرى ايچنده دائره‌لر وار. هر بر دائره‌ده هر بر إنسانڭ بر نوع وظيفه‌سى بولونه‌بيلير. فقط أڭ كوچك دائره‌ده، أڭ بيوك و أهمّيتلى و دائمى وظيفه وار. و أڭ بيوك دائره‌ده أڭ كوچك و موقّت، آرا صيره وظيفه بولونه‌بيلير. بو قياس ايله (كوچكلك و بيوكلك معكوسًا متناسب) وظيفه‌لر بولونه‌بيلير. فقط بيوك دائره‌نڭ جاذبه‌دارلغى جهتيله كوچك دائره‌ده‌كى لزوملى و أهمّيتلى خدمتى بيراقديروب لزومسز، مالايعنى و آفاقى ايشلرله مشغول ايدر. سرمايهِٔ حياتنى بوش يرده إمحا ايدر. او قيمتدار عمرينى قيمتسز شيلرده ئولديرر. و بعضًا بو حرب بوغوشمالرينى مراق ايله تعقيب ايدن، بر طرفه قلبًا طرفدار اولور. اونڭ ظلملرينى خوش گورور، ظلمنه شريك اولور.

Yükleniyor...