Dördüncü şübheli sual: Ehl-i dünya diyorlar ki: O kadar belalar gördük ki, kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki; fırsat senin eline geçse, arzu ettiğin gibi karışmazsın?

Risale-i Nur Talebelerinin yegâne gayeleri rıza-yı İlahîdir, düsturları ihlastır

Ulûm-u İmaniye Rıza-yı İlahîden başka hiçbir şey'e âlet olamaz

Üstadın Lâhika Mektubundan

Üçüncü Sualiniz: Dünyanın siyasetine karşı ne için bu kadar lâkaydsın? Bu kadar safahat-ı âleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun? Bu safahatı hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki, sükût ediyorsun?

Yegâne gaye, maksad rıza-yı İlahî yolunda hizmet-i Kur'aniye ve İmaniye olup, her türlü eziyet ve işkencelere karşı dahi menfî hareketlere tevessül edilmemesi hakkında, Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin Ankara'da Nur Talebelerine verdiği dersten bir kısım notlar

Risale-i Nur, bütün eczalarında baştanbaşa hakaik-ı imaniyeyi isbat ve izah etmektedir

Risale-i Nur nesl-i âtîyi, büyük bir tehlikeden kurtarmağa vesile oluyor

Üstad Said Nursî; tasavvuf, tarîkat dersi değil, belki hakaik-ı imaniye dersi veriyor ve akaid-i İslâmın takviyesine çalışıyor

Risale-i Nur ve Talebelerinin emniyet ve asayişin teminine büyük hizmetleri var