(3)

Erzurumlu Muhterem Necati Kurşunoğlu’nun takriziMuhterem efendim, azîz ağabeyim;Pek muazzez Nur Üstâdımızın, dağlar misâli imânını, denizler kadar engin, sabır ve şefkatini, Kur’ânî ve Sünnet-i Peygamberî olan ahlâk-ı hamidesini, toprak misâli mahviyetini, ehl-i dalâlete karşı eşşiz şehâmetini, Cenâb-ı Hakk’a olan, acz ve fakrın bütün keyfiyetini, cami’ olan ibadetini, Kur’ân’ın manevî mucizesi olan Risale-i Nurların yazılması ânındaki mazhar olduğu maddî ve manevî feyiz ve kerametleri ile; tâ çocukluğundan vefâtına kadar dur durak bilmeyen ve her cihetten vâris-i Peygamber olan Üstâdımızın, kahramanlık, şehâmet, ihlâs-ı etemm, ilim ve bereket dolu olan ulvî hayatını anlatan, çok titiz bir hak perestlik gayretiyle yazdığınız üç ciltlik “Tarihçe-i Hayat” kitabınızı baştan sona kadar dikkatle, iştiyakla ve sürûrla okudum. Çoğu zaman ailece okuduk. Beraber sevindik, beraber ağladık. Bizleri mesrûr ettiniz. İmânımız tazelendi, şevkimiz arttı. Cihan- şumûl olan Risale-i Nurların pek yüksek hakikatını, pek ciddî olan da’vâsını, ihlâsın derin olan ma’nasını, samimiyeti, şefkati, uhuvveti, sebat ve sadakati, vefayı, ubudiyyeti çok daha yakından (âcizâne) anlamak ve hissetmek nimetini kazandık. Cenâb-ı Hakk sizden ebeden râzı olsun. Gayretinizi, şevkinizi artırsın.

Muhterem ağabey, siz bu çalışmanızla sadece bizleri memnûn ve mesrûr etmediniz, aynı zamanda bir takım fitnenin de belini kırdınız. Acizâne kanaatım budur ki, Nur cemââtimiz arasında da merak edilen gerek mübeccel Üstâdımızın pek ulvî şahsiyetine dair olsun ve gerek kudsî hizmetimizin nurlu düsturlarına ait olsun, siyasî ve içtimaî meselelere bakan durumlar olsun v.s. birçok mesele ve vesveseleri de izale ettiniz. şahsen çok mutmain oldum. şüphesiz bir mektuba sığışmayacak bir kemiyyet ve keyfiyette olan bu çok ulvî hizmetinizi âcizâne takdir ve tebrik eder, bu emsâl daha pekçok eserlerinizin intişarını iştiyakla bekler, dualar eder, dualarınızı dilerim. Bilvesile hemşireniz Z. Münteha da dualar ile selâm ve hürmetlerini arz eder.

Pür-kusûr>

Necati KURŞUNOĞLU

12 Ağustos 1991

Sahrayıcedid

Yükleniyor...