BENDENİZ DE ÂSARINDAKİ ÎCÂZ VE METANETİNE DAİR TAKRİZAN BU SÖZLERİ SÖYLÜYORUM:

Olmasaydı ger demir, mermer misal lafzı tamam

Ateş-i kuvvet mânâya dayanmazdı kelâm

Hakikatta çimenzar hakâiktır bu her dem

Ki olmuş cennet-i a'lâ-i Kur'ândan o mülhem

Bu bahr-i muhtelif elvân ve emvacın içinde

Gelen bâd-ı nesîmî kalb-i mecruha deva merhem

Buharâtı çıkar tâ ki semavat-ı ukula

Sehabatı bütün teşkil eder o hem zened berhem

Atar na'ra o rahmetli bulut şimşekleri saçar

Yakar kalbin zemininde bırakmaz şübhe u hem vehm

Yağan yağmurları, neşv ü nema ezhara verirler

Hakikattır ki onlarda birer dâne şifadır hem

Biraderzadesi Abdurrahman

DAR-ÜL HİKMET-ÜL İSLÂMİYEDE İKEN TAB' VE NEŞRETTİĞİ ÂSÂRI

1- İşârât-ül İ'câz Fi Mezann-il Îcâz

2- Nuktatun Min Nur-i Ma'rifetillah

3- Şuâatü Mârifetin Nebî

4- Lemeât

5- Tulûat

6- Sünûhat

7- Kızıl Îcâz

8- Rumûz

9- İşârat

10- Hutuvat-ı Sitte

11- Hakikat Çekirdekleri: (Birinci Cüz)

12- Hakikat Çekirdekleri: (İkinci Cüz)

* * *


Yükleniyor...