الخطبة الشاميه

Hutbe-i Şâmiye

Müellifi


Bediüzzaman Said-i Nursî


Bu eserin Arapça aslının ikinci tab'ı Rumi 1329 Miladi 1913 de gerçekleşmiştir. Bizde, eserin ikinci tab'ından ve müellifinin tashihinden geçmiş orijinal bir nüshası mevcuddur.

Not: Hutbe-i Şâmiye'nin aslî Arapçası, Osmanlıca Asar-ı Bediiyye'deki diğer Arapça Risalelerle birlikte neşredilmiştir. -Naşir-