معنًا و رتبةً بشنجى لمعه

و صورةً و مقامًا اوتوز برنجى مكتوبڭ اوتوز برنجى لمعه‌سنڭ قيمتدار

دردنجى شعاعى

و آيتِ حسبيه‌نڭ مهمّ بر نكته‌سيدر.

إخطار:

رسالهِٔ نور، سائر كتابلره مخالف اولارق باشده پرده‌لى گيدييور· گيتدكجه إنكشاف ايدر. خصوصًا بو رساله‌ده، "برنجى مرتبه" چوق قيمتدار بر حقيقت اولمقله برابر، چوق اينجه و دريندر. هم بو برنجى مرتبه، بڭا مخصوص غايت أهمّيتلى بر محاكمهِٔ حسّى و غايت روحلى بر معاملهِٔ ايمانى و غايت گيزلى بر مكالمهِٔ قلبى صورتنده متنوّع و درين دردلريمه شفا اولارق تبارز ايتمش. بڭا تام توافق ايدن تام حسّ ايده‌بيلير، يوقسه تام ذوق ايده‌مز.

٭ ٭ ٭