(Çok yerlerde neşredilen ve Başvekil'e verilen bir hakikattır.)

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Üstadımızın 35 seneden beri siyasetten çekildiği ve 28 senedir mahkemeler, siyasete karıştığına dair hiçbir emare bulamadıkları halde, şimdi yatağında hasta yatarken, İstanbul'un bazı ceridelerinin iftiralarına karşı, eskiden Heyet-i Vekile'ye verdiği bu istidayı, bu defa Meclis-i Meb'usana ve Vekiller Heyeti'ne verilen istidaya zeyil yapmaya tekrar mecbur olduk.

Hizmetinde bulunan Nur talebeleri

[Kardeşlerim! Münasibse Başvekil'e ve dindar meb'uslara verilmek üzere, ihtara binaen yazdırılmış gayet ehemmiyetli, mahremce bir hakikattır.]

Mukaddeme:

Kırk seneye yakın siyaseti terkettiğimden ve ekser hayatım bir nevi inzivada geçtiğinden, hayat-ı içtimaiye ve siyasiye ile meşgul


Yükleniyor...