D) Kadınla evlenmek için şer'î bir maniin bulunmaması: Binaenaleyh, beşinci bir kadınla akdi nikâh edilse sahih değildir.

Zevce olacak için de üç şart vardır:

a - İhramda olmaması.

b - Muayyen olması.

c - Nikâh ve iddet gibi bir maniden hali olması.

Velinin de sekiz şartı vardır:

1 - Muayyen olması.

2 - İhramda olmaması.

3 - Erkek olması.

4 - Mükellef, yani akil ve baliğ olması.

5 - Adil olması.

6 - Sefih olduğundan dolayı mahcurünaleyh olmaması.

7 - Dinlerinin bir olması. (Gayri müslim bir veli, müslü-man bir kızı evlendiremez)

8 - Şuuru yerinde olması.

Şahitlerin altı şartı vardır:

a - Müslüman olmaları.

b - Erkek olmaları.

c - Hür olmaları.

d - Adalet sahibi olmaları.

e - İşiten kimseler olmaları.

f - Kör olmaları.

Bir görüşe göre nikâhda körün şehadeti kabûl olunur.

Şahitlerin zahiri adaletleri kâfi geleceğinden, hakikatleri bilinmese ve zahiri görünüşe göre adil iki şahit huzurunda nikâh akd edilse kâfidir. Fakat müslüman olup olmadıkları kati olarak bilinmeyen iki kişinin huzurunda nikâh akd edilse caiz değildir.

Nikâh akd edildikten sonra, karı koca her ikisi veya yalnız