3 - İcap ve kabul birbirine tevafuk edecek. İcapta Zeynebten söz edildiği halde, kabulde Hindten söz edilirse, batıldır.

4 - Kabul, icaptan sonra olacak.

5 - Hem icap, hem kabul, nikah, tezviç veya bunların manasını ifade eden tercümesine havi olacak.

6 - Şahitler hem icabı, hem kabulü işitecekler.

7 - İcap ve kabul bitinceye kadar onlara ters düşen bir şeyin meydana gelmemesi.

8 - İcap ve kabul kesin olup muallak olmayacaklar. Meselâ birisi "falan adam buraya gelmiş ise kızımı seninle evlendirdim" denilse caiz değildir.

9 - Geçici olarak olmayacak. Binaenaleyh "Bir kimse kızımı bir seneye kadar seninle evlendirdim" dese, caiz değildir.

10 - Nikâhın gayesini ihlal eden bir şart olmayacak.

Nikâh El-Şiğar (iki kadının tenasül uzuvları yani, her birinin namusu diğerinin namusuna mehir olmak üzere nikâhlarını akd etmek) caiz değildir. Fakat iki kişi, kızlarını veya hemşirelerini (kız kardeşlerini) mübadele şeklinde birbirine verip, nikâhı akd ederken mehir olacağından bahsetmezlerse veya her birisi için ayrı ayrı bir miktar malı mehir olarak tayin ederlerse (bu zamanda bir çok yerde bu adet cari olduğu gibi) beis yoktur. Hatta İbni Hacer diyor ki: Birisi birisine "kızını bana vermek üzere kızımla seni evlendirdim" "öteki de: "Kızımı sana vermek üzere senin kızının nikâhını kabûl ettim" dese, caizdir.

Koca için dört şart aranır:

A) İhramda olmaması: Resûlüllah (S.V.) buyuruyor:

"İhramda olan ne evlenebilir, ne de evlendirebilir."

B) Muhtar olması: Zor kullanmak sûretiyle bir erkeği evlendirmek caiz değildir.

C) Muayyen olması: Binaenaleyh, bir kimse "kızımı ikinizden birisiyle evlendirdim" dese ve her ikisi de kabul etseler, nikâh sahih değildir.