Kur'anda adı geçen, Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn hazretleri peygamber olmayıp Allah'ın salih kullarıdırlar.

Peygamberler herkes gibi, yer, içer, evlenir, hastalanır ve vefat ederler. Kendilerine bildirilmezse, gaybi bilmezler. Kur'an-ı Kerim buyuruyor:

"De ki: Ben, ancak sizin gibi bir insanım." (Kehf: 110). Başka bir âyette:

"O, bütün gaybi bilendir. Gaybe dair ilmini ise, hiç kimseye açmaz. Ancak bir peygamber olarak seçtiği müstesnadır." (El-Cin: 26-27). denilmektedir.

Peygamber mutlaka erkektir. Kadınlardan peygamber gelmemiştir. Cenab-ı Allah buyuruyor:

"Biz, senden önce de, ancak kendilerine vahy ettiğimiz bir takım erkek peygamberler gönderdik."

(El-Enbiya: 7).

Peygamberler, bütün güzel hasletlerle muttasıf olmakla beraber, en bariz sıfatları beştir:

1-Doğruluk,

2-Emanet,

3-Fetanet,

4-İsmet,

5-Tebliğdir.

Peygamberlere isnad edilen ve masiyet gibi görüNen şeyler, günah olmadıklarından, onların ismetini ihlâl etmezler. Meselâ, Hz. Adem (A.S.) her ne kadar yasak olan ağaçtan yemiş ise de, unutkanlık neticesinde onu işlediğinden günahkâr sayılmamıştır. Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Doğrusu bundan önce Adem'e - bu ağaçtan yeme diye- emr ettik de unuttu. Biz onda, bir sabır ve sebat bulmadık." (Tâhâ: 115)

Cenab-ı Hak gönderdiği peygamberlerin, nübüvvet davasını tasdik etmek için mûcize ile tabir edilen harikülâde -adet