İbnü's-Salâh'a; "Gayrımüslimlerin kumaş imalinde domuz yağını kullandıkları şayiası vardır. Bu husus için ne yapmak icabeder" diye sorulduğunda o, şöyle dedi: "Elde olan kumaşta necaset tahakkuk etmedikçe müteneccis sayılmaz."() Yine Avrupadan gelen elbiselerin durumu belli olmadığı ve gözümüzle müteneccis olduğunu görmediğimiz takdirde giyip, onlarla namaz kılmakta sakınca yoktur.

Bir kimse gördüğü kılın temiz olup olmamasında şüpheye düşürse bakılır; eti yenen bir hayvanın kılı olduğu biliniyorsa tahirdir. Yoksa eti yenmeyen bir hayvanın kılı olduğu bilinirse necistir. Neyin kılı olduğu bilinmezse, yine tahir olarak kabul edilir. Çünkü eşyada esas olan taharettir.

Eti yenen hayvanların yumurtaları da kesinlikle tahirdir. Ama eti yenmeyen hayvanların yumurtaları hakkında ulema ihtilaf etmişlerdir. Şafiî mezhebinde mutemede göre eti yenilmese de yumurtası tahir sayılır.

Et ve benzeri şeyler müteneccis bir suda kaynatılırsa temizlenebilmesi için dışını yıkamak icab ettiği gibi, içinin temizlenmesi için temiz bir su ile kaynatmak icab eder.

Süt dört kısımdır:

1- Deve, inek ve davar gibi eti yenen hayvanların sütü, kesinlikle tahir olup içilmesi mübah kılınmıştır.

2- Domuz ve köpeğin sütü bilittifak haramdır. Hiçbir surette içilemez.

3- İnsan sütüdür. Şafii mezhebine göre tahirdir. Yalnız sütten kesildikten sonra onu içmek mekruhtur. Bazı ulemaya göre sütten kesildikten sonra içilmesi caiz olmayıp necistir.

4- Diğer hayvanların sütüdür. Tahir olup olmadığı hakkında ihtilaf vardır. İmamı Nevevî, "Macmu'" adlı eserinde kaydettiğine göre bu süt necistir.