İMAM ŞAFİİ

Şark vilayetleri hariç Türkiye'deki müslümanların çoğu Hanefi mezhebine mensup bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'deki Şafii müslümanların sayısı da az sayılmayacak kadar çoktur. Buna rağmen İmamı Şafiiyle ilgili olarak çok az şey bilinmektedir. Hayatı ve mezhebiyle ilgili Türkçe kitaplar bir ikiyi geçmemektedir.

Allah'ın izniyle yazdığımız ve müslümanların istifadesine arzettiğimiz Büyük Şafi İlmihali, müslümanların takdirine mazhar oldu. Ancak çeşitli vesilelerle İmamı Şafii'nin hayatıyla ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olamamış müslümanların bazı arzularıyla karşılaştım. Bu büyük imamın hayatı ve mezhebi hakkında bazı bilgiler vermemizi ve mezhebinin genel hususiyetlerini kitaba ilave etmemizi arzu ettiler. Biz de mevzubahis arzuyu makul karşılayarak kısaca İmamı Şafii'nin hayatı ve mezhebi hakkında genel hatlarıyla bazı malumatları kitabımıza müstakil bir bahis olarak ilave ettik.

İMAM ŞAFİİ (Muhammed bin İdris)

(150-204)

Ekseri rivayetler İmam Şafii'nin Hicri 150 tarihinde Filistin'in Gazze vilayetinde dünyaya geldiğini ifade etmektedirler. İmamı Azam'ın (R.A.) vefat ettiği gece dünyaya geldiği rivayet edilmekle birlikte bu rivayet, ilim ehli tarafından pek ciddiye alınmamaktadır.

İmam Şafii, Kureyş kabilesine mensup olup, nesebi Resulûllah'ın dedesi Haşim'in kardeşi Muttalip oğullarına dayanır.

Tarihçilerin kaydettiklerine göre Muttalip oğulları Cahiliyede olsun, İslamiyet'te olsun Haşimi oğullarını desteklemişlerdir. Bu da Resûlüllah'ın ganimet taksiminde Haşim oğullarına olduğu gibi Muttalip oğullarına da hisse ayırmasına vesile olmuştur.