2 - Müvekkil muayyen bir şeyi satın almak için bir vekil tayin etmiş ise vekil ondan başkasını satın alamaz.

3 - Vekil olan kimse müvekkilin satılık eşyasını kendine satamadığı gibi velisi bulunduğu çocuk, deli ve sefih için de satamaz. Ama akil ve baliğ olan oğluna satabilir.

4 - Müvekkil, vekile istediğin şekilde şunu satabilirsin, dediği takdirde, memlekette yürürlükte olan para ile satabildiği gibi yabancı bir para ile de satabilir. Fakat ğabn-ı fahiş veya vâde ile satamaz.

HAVALE

Havale kelimesi lügatta nakletmektir. Istılahta ise bir borcu bir zimmetten diğer bir zimmete nakletmek için yapılan akittir.

Havalenin altı rüknü vardır:

1 - Mühil - havale eden,

2 - Mühal - muhtal - havale edilen,

3 - Mühal aleyh - kendisine havale edilen - ,

4 - Mihilin mühalü eleyten alacağı,

5 - Mühalin mühilden alacağı,

6 - Sığa, yani icap ve kabuldür.

Şartları da altıdır;

1 - Mühilin rızası.

2 - Mühalin rızası. Şayet mühal havaleyi kabul etmezse muteber değildir. Ama mühal aleyhin rızası şart değildir. Çünkü alacaklı alacağını bizzat alabildiği gibi başkasına da aldırabilir.

3 - Alınacak borçların malum olmaları miktar ve vasfı bilinmezse caiz değildir.

4 - Havale edilen borcun verilmesi gereken bir şey olması, hiyar müddetinde müşterinin vereceğini başkasına havale etmesi (hiyarın devam etmesi şartıyla) caiz değildir.