f) Kendisinden istifade edilebilmesi: Bir elbisenin bir kurt ile satın alınması fasittir.

Bir kimse bir şeyi vâde ile satar ve almadan önce devalüasyon sebebiyle paranın kıymeti düşürülürse Şafii alimlerine göre üzerine akit yapılan paradan başka bir şey hak etmez. Ama o para tamamiyle yürürlükten kaldırılırsa, şayet altın veya gümüş veya değer taşıyan başka mâdeni bir şeyden olursa yine o paradan başka bir şey hak etmez. Ama kağıt para (Banknot) olursa ve yürürlükten kalkarsa, yürürlükten kalkmadan evvel hak sahibinin mağdur olmaması için değeri ne ise onu vermek icap eder.

g) Paranın, müşterinin tasarrufu altında olması: Binaenaleyh bir kimse birisinden bir şey gasp eder, sonra onunla bir şey satın alırsa fasittir.

h) Muayyen olması: Binaenaleyh bir kimse birisine "Şu iki koyundan birisini şu kadara sana sattım" dese, müşteri de; "Kabul ettim" şeklinde karşılık verse, yapılan alış veriş sahih değildir. Yalnız bir kimse bir bağın üzümünü satar ve mesla dörtte veya beşte birini veya zekatını istisna ederse böyle bir alış veriş sahihtir.

Bir kimse bir ev satarsa şayet bu ev cadde ile bitişik ise evin yolu belli oluduğu için yapılan alış verişte bir sakınca yoktur, ama cadde ile bitişik değilse satıcının mülkünden başka yok ise mutlaka eve giden yolun belirtilmesi gerekir, aksi takdirde yapılan alış veriş sahih değildir.

Bir kimse; "Şu tarladaki hissemi şu kadara sana sattım" dese, müşteri de kabul ederse, tarladaki hissesinin ne kadar olduğu bilinmezse yapılan akit sahih değildir.

l) Miktarının bilinmesi

i) Hangi çeşid olduğunun bilinmesi ve kabz edilmesi: Bir kimse henüz kabz etmediği bir şey ile satın alırsa caiz değildir. Bu zamanda bir çok tüccar, mesela fabrikadan ticaret eşyasını alıp henüz kabz etmeden başkasına devr etmektedir. Hem de bir çok kimsenin meselâ taksi almak için parasını yatırıp ve teslim almadan sırasını başkasına devr etmesi halinde böyle bir